Svenska CP-föreningen:

Ska bedriva påverkansarbete inom de områden styrelsen anser lämpliga.

Informera allmänheten om CP och dess tilläggsdiagnoser via hemsidan.

Verka för lika villkor i alla landsting. Motarbeta de regionala skillnader som finns i dagsläget.

Bedriva lobbying gentemot politiker, myndigheter och organisationer för att upplysa om missförhållanden.

Arbeta för att FN:s konvention om rättigheter för funktionsnedsatta efterföljs. Informera allmänhet, politiker och myndigheter om densamma.

Erbjuda mötesplatser på internet för alla som är intresserade av CP.

Informera vårdpersonal om att föreningen finns för att kunna fånga upp nyblivna CP-föräldrar. Agera råd och stöd.

Verka för att vuxna med CP får habilitering hela livet.

Ta tillvara på medlemmarnas kreativitet och erbjuda sponsring för att de ska kunna driva egna projekt lokalt.

SvCP bygger helt och hållet på medlemmarnas egna insatser. Alla ska ha möjlighet att driva den fråga de brinner för efter godkännande av styrelsen. Projektet ska då drivas inom ramarna för föreningens policy.