Grundläggande bestämmelser

1 § Namn och uppdrag
Föreningens namn är Svenska CP-föreningen, vilket förkortas Svenska CP.

I Svenska CP-föreningen möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi förståelse för diagnosen cerebral pares. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till engagemang och aktivt informerande, både lokalt och globalt.

Utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (inkluderat de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning) och demokratiska principer är föreningen en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla utan särskiljning av något slag.

2 § Föreningens säte
Föreningens har sitt säte i Västerås kommun.

Medlemmar

3 § Medlemskap
Till medlem kan antas envar som vill verka för föreningens ändamål och som aktivt tar ställning för medlemskap. Medlemskapet ska upprättas och förnyas årligen genom att betala den medlemsavgift som beslutats om på årsmötet.
Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap ska skriftligen anmäla detta till styrelsen eller utsedd person som handhar registerhantering om sådan finns.

4 § Medlemsregister
Föreningen ska föra register över antagna och avförda medlemmar. Samt inför medlemskap tydligt informera vad som registerförs inför medlemskap. I registret ska framgå namn, födelsedata, postadress, och datumet för medlemskapets början eller upphörande. Medlem äger rätt att inte ange uppgifter ifall de önskar men kan då inte heller kräva medlemskapets alla fördelar.

5 § Uteslutning av medlem
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, mot av föreningens eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör betalningsskyldighet mot organisationen eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att föreningen riskerar att skadas eller att föreningens ändamål och intressen motarbetas, kan uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutning fattas av ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet efter förslag från styrelsen. Kan beslutet inte vänta får styrelsen besluta att utesluta medlem i väntan på att årsmötet bekräftar beslutet.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december.

7 § Föreningens styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av minst tre ledamöter varav en ska vara ordförande. Styrelsen bör sträva efter att vara ett udda antal. Styrelsen utser inom sig övriga ansvarsområden. Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot.

 • Styrelsens ordförande och vice ordförande väljs på ett år i taget.
 • Kassör, sekreterare och ledamot väljs på två år i taget.
 • Suppleanter väljs på ett år i taget.

Styrelsen skall:

 1. förvalta föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över medlemmar
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. om föreningen omfattar flera delföreningar uppdelad på verksamhetsgrenar med olika medlemskap så skall särskild redovisning ske för varje gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande och föreningens angelägenheter
 7. styrelsen har ansvar för att protokollföra möten
 8. styrelsen har ansvar för att informera om föreningens angelägenheter
 9. styrelsen har ansvar för att redovisa budget på stämma

8 § Styrelsens möten
Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden eller då fler än en tredjedel av styrelseledamöterna så begär. Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Beslut vid styrelsesammanträde fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Protokoll från styrelsens möten ska efter att det justerats göras tillgängligt för medlemmarna. Kallelse till styrelsemöte ska ske med minst 14 dagars varsel.

9 § Tecknande av firma
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

10 § Revision
För granskning av organisationens räkenskaper, verksamhet och förvaltningen i övrigt utser ordinarie årsmöte en revisor och en revisorsuppleant. Revisor och suppleant väljs för tiden från årsmötes avslutande och intill slutet av nästkommande ordinarie årsmöte.

Revisorn äger rätt att utfå alla handlingar från föreningen samt besöka möten och verksamhet i den mån revisorn bedömer det nödvändigt för att utföra granskningen.

Revisorn ska årligen avlämna rapport över det gångna året till årsmötet.

Årsmöte

11 § Ordinarie och extra årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår på den plats styrelsen beslutar. Extra årsmöte ska hållas på den plats styrelsen beslutar senast sex veckor från det att styrelsen, revisorn eller minst en tiondel av medlemmarna begärt det.

12 § Kallelse och handlingar
Kallelse till årsmöte med tid och plats för mötet samt preliminär dagordning skall av styrelsen utfärdas till samtliga medlemmar senast fyra veckor före ordinarie årsmöte och senast två veckor före extra årsmöte.

Dagordning och samtliga handlingar i ärenden som ska behandlas på årsmötet ska göras tillgängliga för samtliga medlemmar senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.

13 § Ärenden på årsmöte
På ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av protokollförare
 3. Val av justerare, tillika rösträknare
 4. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 7. Fastställande av revisorernas berättelse över föregående verksamhets- och räkenskapsår
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsår samt beslut om disposition av vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för föregående verksamhets- och räkenskapsår
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande räkenskapsår
 11. Fastställande av verksamhetsplan, budget och kommittéer för innevarande verksamhets- och räkenskapsår.
 12. Personval av ordförande
 13. Personval av ledamöter i styrelsen
 14. Personval av valberedning och revisor
 15. I förekommande fall beslut i motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.
 16. Övriga ärenden

Vid extra årsmöte ska de ärenden behandlas som anmälts i kallelsen till mötet samt motioner som anmälts till styrelsen i stadgeenlig tid.
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna.
En motion har inkommit i stadgeenlig tid om den anmälts till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte eller tio dagar före extra årsmöte. Motioner som anmälts för sent behandlas av årsmötet i mån av tid efter att behandling av övriga ärenden skett och i den ordning de inkommit. Motion om ändring av stadgan eller upplösning av organisationen får endast tas upp till behandling om de anmälts i stadgeenlig tid.

14 § Beslut vid årsmöte
Beslut fattas, med undantag för beslut om uteslutande av medlem, ändring av stadgan och upplösning av föreningen, med enkel majoritet där varje närvarande fullvärdig medlem som fyllt 18 år har en (1) röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud som utses av medlemmen vilket ska föranmälas 2 veckor innan ordinarie årsmöte eller 1 vecka innan extra årsmöte.
Medlemsskapen familjemedlem samt stödmedlem innehar ej rösträtt.

Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst med undantag för fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och vid personval. Personval ska ske slutet om så begärs. Om inte tillräckligt många kandidater vid ett personval uppnår egen majoritet skall ytterligare valomgång genomföras för kvarvarande poster. I den ytterligare valomgången deltar de kandidater som, utan att ha blivit valda i den tidigare valomgången, fått flest röster. Antalet kandidater i den ytterligare valomgången skall vara en (1) mer än det kvarvarande antalet poster.
Justerat protokoll skall finnas tillgängligt för medlemmar som kräver det så skyndsamt som möjligt efter årsmöte.

Stadgar och upplösning

15 § Ändring av stadgar
Ändring av eller tillägg till stadgarna sker på årsmötet om förslaget stöds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

16 § Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen sker om förslag stöds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten med minst fyra månaders mellanrum.

Vid beslut om upplösning av föreningen ska vad som återstår av dess tillgångar, efter betalning av skulder, fördelas till verksamhet som verkar inom området skador på hjärnan, gärna med fokus på cerebral pares.

Slut på stagar, totalt 16 paragrafer.
Antagna och gällande från maj månad 2012.