För att belysa orättvisorna inom den svenska habiliteringen vad gäller rätten till intensivträning för barn och ungdomar med cp-skador skickade vi in ett förslag om granskningsområde till myndigheten för Vårdanalys. Vårt förslag hittar ni som bilaga längst ner.

Vi fick direkt ett svar från Vårdanalys:

“Vårdanalys styrelse har beslutat om en analysplan för 2013 som du kan läsa på vår hemsida http://www.vardanalys.se/Analysplan/. Där finns bland annat ett regeringsuppdrag som Vårdanalys har fått i uppgift att, ur ett patient- och medborgarperspektiv, genomföra analyser som ska ge kunskap om vad i vårdens finansiering, organisation, styrning med mera som kan ha betydelse för jämlik vård och hälsa och som kan utgöra orsaker till skillnader i vården. Vårdanalys ska också bedöma åtgärder för att nå en mer jämlik vård som ska gynna alla patientgrupper. Det finns, som du också tar upp, stora skillnader i vård, omsorg, habilitering med mera som medborgare möter, bl.a. beroende på i vilket landsting man bor. I vår senaste utvärdering ”Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård” slår även två internationella experter fast att den svenska decentraliserade organisationen förvisso har fördelar i form av lyhördhet för lokala behov, men att den också för med sig negativa konsekvenser såsom orättfärdiga regionala skillnader i vårdutbud och resurser. Denna problematik är något som Vårdanalys tittar på, dock inte för enskilda patient- eller brukargrupper i nuläget, men mer på systemnivå. Förhoppningen är att analyserna och granskningarna ska leda till förbättringar som ska gynna patienter, brukare, anhöriga och medborgare.

Det kan dock finnas anledning att i framtiden belysa dessa frågor ur olika gruppers perspektiv. Därför är den typ av frågeställning och problematik som du beskriver viktig och intressant och vi tar med oss den i vårt fortsatta arbete. Vi dokumenterar alla tips och uppslag till granskningar som kommer in till myndigheten.”

Vi tolkar detta som att de inte har tid med fler granskningsområden under 2013 men vi blir inte modfällda för det. Nu vänder vi oss åt ett annat håll. Intressant dock att de redan kommit fram till att det råder stora regionala skillnader i den svenska vården. Precis vad vi försöker påtala.

Med vår skrivelse bifogade vi RBU:s underlag för intensivträning i Stockholm, även den filen hittas längst ner.

Granskningsområde för Vårdanalys-Habilitering för barn och ungdomar med CP-skada – final

underlag_for_intensivtraning_rbu_stockholm_0